Säännöt

Voimassaolevat säännöt: 13.01.2021 07:50:54

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Itä-Suomen Rotukissayhdistys ry ja sen kotipaikka on Kuopio.

2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää kissaharrastusta sekä edistää ja tukea kissaharrastustoimintaa Suomessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen kissaharrastukseen liittyviä opetus-, valmennus-, neuvonta- ja kasvatustilaisuuksia, järjestämällä näyttelyitä ja ylläpitää yhteyksiä muihin kissayhdistyksiin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, harjoittaa kahvila- ja ravintolatoimintaa näyttelyiden yhteydessä, järjestää keräyksiä ja arpajaisia, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistys noudattaa Suomen Kissaliitto ry (SK) ja Federation Internationale Feline d ́Europen (FIFe) sääntöjä ja rotumääräyksiä.

3. JÄSENET

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia, perhe-, nuoriso-, eläkeläis-, kannattaja-, ainais- tai kunniajäseniä. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka perheen joku muu jäsen on varsinainen- tai ainaisjäsen. Kannattajajäsen, joka voi olla myös oikeustoimikelpoinen yhteisö, ei ole äänioikeutettu. Nuoriso-, tai yhdistyksen ulkopuolelta kutsuttu kunniajäsen eivät ole äänioikeutettuja yhdistyksen kokouksissa. Nuorisojäsenestä tulee varsinainen- tai perhejäsen sen kalenterivuoden alusta, kun jäsen täyttää viisitoista (15) vuotta. Pentuejäseneksi voi kissan kasvattaja ilmoittaa kasvattiensa omistajat näiden suostumuksella. Kasvattaja maksaa pentuejäsenen liittymisvuoden jäsenmaksun. Pentuejäsenyys on voimassa liittymisvuoden, jonka jälkeen hallituksen on muutettava sen jäsenen suostumuksella yhdistyksen varsinaiseksi jäsenyydeksi tai tehtävä pentuejäsenyyden päättymisestä erottamispäätös.

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen ehdotuksesta kutsua henkilön, joka merkittävällä tavalla tai pitkäaikaisella mallikelpoisella toiminnallaan on edistänyt kissan asemaa. Ehdotus raukeaa, ellei kaksikolmasosaa (2/3) läsnäolevista äänioikeutetuista jäsenistä sitä kannata. Mikäli kunniajäseneksi kutsutaan yhdistyksen äänivaltainen jäsen, hän säilyttää äänioikeutensa. Kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksuista.

4. JÄSENMAKSU

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Jäsen on velvollinen maksamaan jäsenmaksun kunakin vuonna helmikuun loppuun mennessä. Ainaisjäsenet maksavat kymmenkertaisen jäsenmaksun suuruisen kertamaksun.

5. JÄSENYYDEN PÄÄTTÄMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenyys yhdistyksessä lakkaa sinä päivänä, jona eroamisilmoitus annetaan. Jos yhdistyksen jäsen laiminlyö 4§ mukaisen jäsenmaksun suorittamisen yli yhden (1) kuukauden ajalta, hallituksen on katsottava hänet eronneeksi yhdistyksestä. Asiasta on tällöin tehtävä merkintä hallituksen kokouksen pöytäkirjaan.

Jäsen, joka käyttäytymisellään tai toiminnallaan halventaa,vahingoittaa tai vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa, voi hallitus erottaa, jos kaksikolmasosan (2/3) täysilukuisen hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Erottamispäätös tehdään vasta sitten, kun asianomaiselle jäsenelle on ensin kirjallisella varoituksella asiasta huomautettu ilman, että tästä on ollut apua. Kirjallinen varoitus voidaan antaa hallituksen kahdenkolmasosan (2/3) sitä vaatiessa.

Erottamispäätöksestä ilmoitetaan asianomaiselle kirjallisesti. Erotettu jäsen voi yhden kuukauden kuluessa puheenjohtajalle osoitetulla kirjeellä valittaa yhdistyksen kokoukselle erottamispäätöksestä. Erottamispäätös vahvistetaan yhdistyksen kokouksessa mikäli kaksikolmasosaa (2/3) sitä kannattaa. Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen tai maksujen takaisin saamiseen.

6. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja sekä 6-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8. TILIKAUSI

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

Ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus sen katsoo tarpeelliseksi tai kun yksiviidesosa (1/5) yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii erityisesti ilmoittamaansa asiaa varten. Käsiteltävä asia on mainittava kokouskutsussa.

11. VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 • valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Purkamispäätöksestä on ilmoitettava Suomen Kissaliitto ry:lle (SK) ja sen kautta Federation Internationale Feline d ́Europe:lle (FIFe).