Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §:
Laatimispvm: 25.4.2002
Päivitetty: 1.6.2014

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Itä-Suomen Rotukissayhdistys ry
Yhteystiedot (osoite, puhelin): Puijonsarventie 21 C 17, 70260 KUOPIO, 040 5492902

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi: Kaisa Savolainen
Yhteystiedot (osoite, puhelin): Kirnukuja 6 A 6, 70780 KUOPIO, 044 299 7772

3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Itä-Suomen Rotukissayhdistys ry ylläpitää yhdistyslain mukaista jäsenrekisteriä, johon tallennetaan tiedot sen jäsenistä. Jäsenrekisterin tietoja käytetään yhdistyksen tiedotteiden osoiterekisterinä. Rekisteri toimii myös jäsenmaksujen seurannan työvälineenä.

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti, jäsenmuoto, jäsenmaksun maksu päivämäärä sekä yhdistykseen liittymispäivämäärä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet *)

Tiedot jäsenrekisteriin merkitään jäsenten ilmoitusten perusteella.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle ja yhdistyksen sisälläkin vain tietoja yhdistyksen toiminnan kannalta olennaisesti tarvitseville henkilöille. Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointi tarkoituksiin.Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto: Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain yhdistyksen erikseen valtuuttamilla henkilöillä.

B. ATK:lle talletetut tiedot: ATK:lle talletetut tiedot säilytetään lukitussa tilassa ja käyttöoikeus niihin on vain yhdistyksen erikseen valtuuttamilla henkilöillä. Kaikista rekisteritiedoista otetaan säännöllisin aikavälein varmuuskopiot, joita säilytetään lukitussa tilassa.

9. Tarkistusoikeus

Rekisteröity voi esittää henkilötietolain mukaisen tarkastuspyynnön rekisterinpitäjälle. Pyyntöön vastataan ja tarkastus toteutetaan viivytyksettä. Tarkastus on maksuton kerran vuodessa. Ylimääräisistä tarkistuksista veloitetaan lain mukainen korvaus välittömistä kuluista. Tietojen tarkastusoikeuspyyntö on tehtävä kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

10. Tietojen korjaaminen

Virheelliset tiedot korjataan välittömästi.

 

* HetiL 10 § ei edellytä nimenomaisesti tiedon merkitsemistä, mutta se on tarkoituksenmukaista merkitä rekisteröityjen tiedonsaantioikeuksien kannalta. Se myös kuvaa osaltaan rekisterin tietosisältöä.